דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות

תקנון


 

ברוכים הבאים לאתר www.ksharimplus.com המופעל ע"י חברת קשרים פלוס בע"מ

תקנון אתר קשרים פלוס

אתר קשרים פלוס מציג ללקוחותיו מגוון רחב של שוברי מתנה ממיטב היצרנים והמשווקים בארץ וזאת במחירי שוק נמוכים מהמקובל ובתנאים מיוחדים לעובדי חברות.
האתר מציע ללקוחותיו שוברי מתנה כדוגמת השוברים המוצגים באתר ואשר מוצעים בהנחה בגין קנייה כמותית.


המשתמש מצהיר כי הוא מודע לאמור בתקנון אתר קשרים פלוס  (להלן: "תנאי השימוש") ופועל על פיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר קשרים פלוס למעט טענות/תביעות/דרישות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר לפי תנאי השימוש, שכן תנאי השימוש מחייבים משתמשים רשומים באתר קשרים פלוס וכל מי שפועל בשמם ו/או מטעמם. רכישת דילים באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש וביצועה מהווה הסכמה לתנאי השימוש כלשונם. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המשתמשים לבין אתר קשרים פלוס ולפיכך, השימוש באתר קשרים פלוס ייעשה בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

1.      במסמך זה (תנאי השימוש באתר קשרים פלוס) כל האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

2.       במסמך זה (תנאי השימוש באתר קשרים פלוס) כל האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

3.       הגדרות:

"אתר קשרים פלוס" או "האתר"- אתר אינטרנט אשר הינו בכתובת הדומיין www.ksharimplus.com  לרבות כל עמודי המשנה, בעליו, מנהליו, עובדיו, שלוחיהם ו/או כל אשר מטעמו לפי ההקשר והעניין , וכל אשר ברשות האתר לרבות טקסטים, רעיונות, תוכנות, ממשקים, אפליקציות, כתובות דואר אלקטרוני, מידע דיגיטלי, תכנים, עיצובים, כלים ושירותים מוצגים ומוצעים, מידע דיגיטאלי, מאגרי נתונים, סיסמאות, קודים וכל דבר אחר המוגן על פי דיני הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים.

       3.1     "החברה"- חברת קשרים פלוס בע"מ אשר מפעילה את אתר קשרים פלוס.

       3.2     "משתמש"/"גולש"- כל מי שגולש באתר קשרים פלוס ו/או עושה שימוש באתר קשרים פלוס או בחלקי אתר קשרים פלוס ואף אם הגיע אליו שלא בדרך של גלישה באתר קשרים פלוס.

       3.3     "ספקים"- בתי העסק והחברות בהם ניתן לממש את השוברים של קשרים פלוס.

4.        אתר קשרים פלוס וכל אשר ברשותו, לרבות תוכנות, רעיונות, ממשקים, תכנים המצויים באתר קשרים פלוס, אפליקציות, כתובות דואר אלקטרוני, טקסטים, עיצוב אתר קשרים פלוס, כלים ושירותים מוצגים ומוצעים,
           מידע דיגיטאלי, מאגרי נתונים, סיסמאות, קודים וכל אשר יש בו זכות יוצרים שייכים לאתר קשרים פלוס ולבעליו החוקיים.  חל איסור מוחלט על העתקה, שכפול, שינוי, הפצה, הצגה בפומבי, פרסום ו/או העברה
           לצד שלישי של אתר קשרים פלוס ו/או תכניו הן במלואם והן במקצתם ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הנהלת אתר קשרים פלוס.

5.        סימני המסחר ומודעות הפרסומת של ספקי האתר הנם קניינם הרוחני ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

6.        אתר קשרים פלוס שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להוסיף, לשנות ולמחוק בכל עת וללא הודעה מוקדמת, תנאים מתנאי השימוש באתר קשרים פלוס, מבנה אתר קשרים פלוס עיצובו והשירותים המוצעים בו, 
           ואתר קשרים פלוס לא יהיה אחראי על כל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם למשתמשי אתר קשרים פלוס בעקיפין או במישרין.  על כן, באחריות המשתמש לקרוא את תנאי השימוש של אתר קשרים פלוס טרם
           ובסמוך לכל גלישה ושימוש באתר קשרים פלוס.

7.       כל שינוי כאמור בסעיף 6 יחול רק על מוצרים/שירותים אשר נרכשו לאחר ביצוע השינוי.

8.       מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין, ורישומו במחשבי החברה ישמש ראיה חלוטה לעניין זה.

9.       עם רישומו, מתחייב המשתמש כי קרא את התנאי השימוש וכי יכבדם על כל סעיפיהם ובמידה ויפר את תנאי השימוש הנ"ל, חשוף המשתמש לעונשים וסנקציות על פי הדין.

10.     על מנת לקבל הצעת מחיר לשוברים, יש למלא את הפרטים הנדרשים באתר.

11.     החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, לשמור על סודיות פרטי המשתמש שנמסרו על ידו באתר.

12.     המשתמש מצהיר כי הוא מודע לעובדה כי השימוש באתר מתקיים בסביבה מקוונת וכי אין באפשרות  החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור באתר.
           אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה
           הנובעת מעניין זה ו/או בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם כתוצאה מעניין זה.

13.     אתר קשרים פלוס שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לבצע כל שינוי ו/או מחיקה ו/או הורדה ו/או העלאה של תכנים המצויים באתר קשרים פלוס וכן לחסום פרופילים וכל זאת ללא מתן כל הודעה מוקדמת
           ומבלי להיות אחראי על כל נזק אשר עלול להיגרם או שנגרם למשתמש/לספק אם בעקיפין ואם במישרין.

14.     בכפוף לתיקון 40 ל"חוק התקשורת (בזק ושידורים(", המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתיר לאתר קשרים פלוס ומי מטעמו להשתמש בפרטים אותם מסר לאתר קשרים פלוס בעת הרישום  ו/או בשלב מאוחר יותר
           לצורך יצירת קשר ושליחת הודעות מכל סוג שהוא, לאסוף ולאגור נתונים אודות פעילויותיהם לרבות נתונים סטטיסטיים, לנתחם ולעשות בהם שימוש למטרות שונות. בנוסף, המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתיר
           לאתר קשרים פלוס ומי מטעמו לשתול במחשבים שלו  קבצי Cookies הדרושים לצורך זיהוי המשתמש. 

15.     אתר קשרים פלוס שומר לעצמו את הזכות לחסום פרופיל משתמש באופן זמני ו/או לאלתר בקרות אחד או יותר מן האירועים הבאים:

        15.1      אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה/באתר ו/או מי מטעמם, לרבות לקוחות החברה/האתר וספקי האתר/החברה.

        15.2      מילוי חלקי ו/או שיקרי של פרטים אישיים.

        15.3      כניסה לחשבון של משתמש אחר ו/או הזדהות כמשתמש אחר.

        15.4      אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

        15.5      שימוש באתר קשרים פלוס באופן שעלול לפגוע ו/או פוגע ברגשות הציבור.

        15.6      העלאת חומר פרסומי ו/או חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע בפרטיות הגולשים ו/או חומר לא מוסרי או לא חוקי אשר עלול לפגוע באופן כלשהו בגולשים ובמשתמשים באתר קשרים פלוס ו/או בצד ג' כלשהו.

        15.7      העלאת "דואר זבל", תכנים המכילים וירוסים, קמפיינים פוליטיים ושידול מסחרי.

        15.8      אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י דיני מדינת ישראל.

        15.9      אם השתמשת באתר לצורך פרסום לשון הרע או הוצאת דיבה כהגדרתם על פי דין.

      15.10      אם התחזית לאדם אחר במסגרת פעילותך באתר.

      15.11      אם יש לך חוב כספי לחברה וטרם פרעת את חובך על אף שחלף מועד פירעונו.

      15.12      הפרה של הדין הישראלי ו/או הפרת תנאי השימוש אתר קשרים פלוס.

16.      אתר קשרים פלוס שומר לעצמו את הזכות למחוק/להסיר/לשנות תכנים בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף 17 ו/או בשל כל סיבה דומה אחרת.

17.      אתר קשרים פלוס שומר על זכותו להעביר את כל המידע אודות משתמשי אתר קשרים פלוס ולעשות בו כל שימוש שימצא לנכון לרבות שימוש מסחרי, אם וכאשר אתר קשרים פלוס מתמזג עם אתר
            ו/או תאגיד אחר  או מכל סיבה אחרת, וזאת כל עוד לא הוסכם אחרת בין הצדדים.

18.      אתר קשרים פלוס שומר לעצמו את הזכות להעביר את כל המידע אודות משתמשי אתר קשרים פלוס במידה ויידרש לכך על ידי רשויות החוק ו/או בתי המשפט ולמי שיידרש על ידם.  יתרה מכך,
            אתר קשרים פלוס שומר לעצמו את הזכות להעביר כל מידע אודות משתמשי אתר קשרים פלוס במידה ויהיה סבור כי הדבר עשוי למנוע פגיעה בחברה ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או
            באדם או ברכוש ו/או עשוי למנוע נזק מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, אתר קשרים פלוס שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בכל מידע הנאגר באתר קשרים פלוס.

19.       אתר קשרים פלוס שומר לעצמו את הזכות להעביר כל מידע אודות משתמש אתר קשרים פלוס אשר הפר את תנאי השימוש ו/או כל הסכם אחר עם החברה ו/או מי מטעמה וכן בכל מקרה של מחלוקת,
             טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש/מבצע הפעולה לבין החברה.

20.      אתר קשרים פלוס רשאי להגביל מידע ו/או גישה לתכנים ו/או לחלקם ו/או השירותים המוצעים באתר קשרים פלוס לחלק ממשתמשי אתר קשרים פלוס על פי שיקול דעתו וללא הסבר או מתן הודעה מוקדמת. 
            משתמשי אתר קשרים פלוס לא יוכלו לבוא בטענה ו/או דרישה בגין הגבלת הגישה ו/או הגבלת המידע כאמור.

21.      אתר קשרים פלוס אינו אחראי על כל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם או עלול להיגרם למשתמשי אתר קשרים פלוס כתוצאה משימוש באתר קשרים פלוס.

22.      למען הסר ספק, אתר קשרים פלוס אינו אחראי בשום צורה שהיא לתוכן המועלה לאתר קשרים פלוס באמצעות ולבקשת הספקים לרבות תיאור המוצר/השירות, לינקים, תמונות ו/או כל תוכן אחר, והאחריות לכך
            מוטלת על הספקים ועליהם בלבד.  אתר קשרים פלוס מהווה פלטפורמה להעלאת תכנים ומשכך לא יישא באחריות מכל סוג שהוא לתכנים המועלים ולא תיטען כל טענה נגד אתר קשרים פלוס
            בקשר למידע האמור לעיל.

23.      המשתמש מודע כי החברה אינה מוכרת את המוצרים/השירותים המופיעים באתר וכי לאתר קשרים פלוס אין כל אחריות לגבי טיב השירות/המוצר, איכות המוצרים/השירותים שיסופקו ו/או לגבי כל מעשה או מחדל
            הקשור בהתנהלות הספקים.

24.      אין בהצגת המוצרים/השירותים באתר משום הבעת דעה ו/או המלצה מצד החברה לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או איכותם של המוצרים/השירותים.

25.      כל תוכן פרסומי אשר מועלה לאתר קשרים פלוס הינו באחריותם הבלעדית של המפרסמים.

26.     החברה אינה בודקת את פרסומי המוכרים ואינה מפקחת עליהם. באחריות המשתמש לוודא את אמיתות פרטי הפרסום מול הספקים.

27.     תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ולכן יתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות.

28.     המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לאפשרות של פגיעה עקב שימוש באינטרנט בכלל ובאתר קשרים פלוס בפרט, לרבות פגיעה הנגרמת באמצעות וירוסים, שיבושים שונים, תקלות אנוש,
           מידע שגוי או כל תקלה אפשרית אחרת העלולה להיגרם משימוש באינטרנט.  כמו כן, אתר קשרים פלוס, מנהליו, עובדיו ובעליו לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם.

29.     השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה/דרישה/תביעה כלפי החברה/האתר בגין תכונות השירותים והמידע המופיעים באתר,
           מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו. השימוש בשירותים הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

30.     החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר, אך אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע/ישובש על ידי תקלות למיניהן או בדרך אחרת.

31.     כמות המוצרים/שירותים המוצעים למכירה הינה גמישה וניתנת לשינוי על פי שיקול דעת הספקים. לפיכך, רשאי כל ספק להגדיל/להקטין את כמות השירותים/המוצרים.

32.     כל השוברים כפופים לתנאי השימוש באתר, לתנאי השימוש המופיעים על השובר עצמו לרבות הפניות ככל שקיימות, וכן לתנאים המפורטים לגבי כל בית עסק/חברה.

33.     למען הסר ספק, מובהר כי אין כל התחייבות ו/או אחריות מצד החברה/האתר שקניית המשתמש תאושר ו/או הרכישה תושלם.

34.     אספקת המוצרים/קבלת השירותים תתבצע בהתאם לתנאים הייחודיים של כל ספק.

35.     אספקת המוצרים/קבלת השירותים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים ולהתניות המפורטים לגבי כל חברה/בית עסק.

36.     החברה/האתר/הספקים אינם אחראים לכל עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים אשר נגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.

37.     החברה/האתר אינם אחראים לכל עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי אספקתם אשר נגרמו עקב רשלנות ו/או התנהלות כושלת של הספק והאחריות לכך מוטלת על הספק בלבד.

38.     יתכן שבעת מימוש השובר יידרש המשתמש להציג תעודה מזהה.

39.     החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ספק מרשימת בתי העסק/החברות בהם ניתן לממש את השוברים.

40.     תנאי תשלום ומכירה:

         40.1       המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין אלא אם צוין אחרת במפורש.

         40.2       רשאים לבצע רכישה כל תאגיד או כל מי שמלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

         40.3       חיוב הלקוח יתבצע ע"י קשרים פלוס וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הלקוח, או באמצעות צ'ק או המחאה בנקאית כפי שסוכם מראש עם הלקוח.

         40.4       מובהר כי במקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את כרטיסו של המשתמש, תבוטל רכישתו והוא יחויב בדמי ביטול כאמור בתנאי השימוש.

         40.5       למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי.

         40.6       רכישה שאושרה מהווה קניה של המוצר/השירות ומחייבת בתשלום מלוא הסכום הנדרש עבור המוצר/השירות.

41.      ביטול הרכישה יעשה באמצעות פניה בהודעה בכתב לשירות הלקוחות של האתר ויכלול את פרטי הרכישה ופרטי הרוכש.

42.      ביטול רכישה של מוצר/שירות יתבצע בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן.

43.     בכפוף לסייגים האמורים בחוק הגנת הצרכן, משתמש אשר חברת האשראי סירבה לכבד את התחייבותו, יחויב בדמי ביטול והמוצר/השירות לא יסופקו לו.

44.     החברה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל/להפסיק פעילות באתר ו/או לבטל רכישה או חלק ממנה בין אם הושלמה ובין אם לאו. הודעה על ביטול רכישה כאמור תימסר
           למשתמש וכרטיסו לא יחויב. אם הושלמה הרכישה, תשיב החברה למשתמש את הסכום אשר שולם בעדה.

45.     המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה/תביעה/דרישה כלפי החברה בגין ביטול רכישה כאמור בסעיף 44, למעט תביעה/טענה/דרישה בעניין השבת סכום אשר שולם על ידי המשתמש בעבור רכישה שהושלמה וטרם
           הוחזר לו.

46.    בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, משתמשי אתר קשרים פלוס ואתר קשרים פלוס מצהירים בזאת כי הם מסכימים לקיצור תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק של כל תביעה, טענה או דרישה נגד
          אתר קשרים פלוס לתקופה של ששה חודשים מיום היווצרות עילת התובענה נגד אתר קשרים פלוס.

47.    מוסכם בין המשתמש לבין אתר קשרים פלוס כי הדין החל על תנאי השימוש ועל הפעילות באתר הוא הדין הישראלי וכי סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לאתר קשרים פלוס ולתנאי שימוש בו,
          מוקנית לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית הרלוונטית במחוזות תל אביב, ירושלים, באר שבע וחיפה. 

48.    תנאי השימוש שלעיל והם בלבד מחייבים את האתר כלפי המשתמשים.


הנכם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות והבהרות בעניין תנאי השימוש באתר קשרים פלוס ובבקשות לתיקון מידע שגוי או מטעה באתר קשרים פלוס בכתובת המייל  www.ksharimplus.com